potonow-logo

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Potonow

Thỏa thuận này quy định việc sử dụng trang website https://potonow.vn/(nếu có sự thay đổi, sẽ chỉ đến URL được thay đổi sau đó), dưới đây gọi là “Dịch vụ”. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả mọi người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (không giới hạn riêng cho thành viên đăng ký, dưới đây gọi là “Người dùng”). Potonow có thể thay đổi nội dung của Thỏa thuận này nếu cần thiết và sẽ thông báo cho Người dùng về ngày có hiệu lực và nội dung sửa đổi trước. Nếu Người dùng sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực, sẽ được xem là đã đồng ý với Thỏa thuận mới nhất.

 1. Nội dung sử dụng Dịch vụ

  1. Người dùng có thể trở thành “Thành viên” của Dịch vụ bằng cách đăng ký thành viên theo quy định của Potonow và có thể chọn nhiếp ảnh gia để thực hiện chụp ảnh thông qua Dịch vụ. Thành viên không được phép sử dụng Dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc lợi nhuận. Trong trường hợp muốn sử dụng Dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc lợi nhuận, Thành viên phải liên hệ trực tiếp với Potonow.
  2. Người dùng có thể đăng ký trở thành nhiếp ảnh gia thông qua quy định của Potonow (Potonow sẽ kiểm tra và xét duyệt để đảm bảo chất lượng của Dịch vụ). Nếu được công nhận theo tiêu chí xem xét do Potonow quy định, Thành viên sẽ trở thành “Nhiếp ảnh gia”, có thể đăng thông tin của mình trên Dịch vụ của Potonow và nhận các yêu cầu chụp ảnh từ Thành viên. Dưới đây, Thành viên và Nhiếp ảnh gia có thể được gọi chung là “Thành viên”.
  3. Potonow sẽ kết nối Thành viên và Nhiếp ảnh gia cho Hợp đồng Chụp Ảnh theo quy định của Potonow (gọi là "Hợp đồng Chụp Ảnh"). Cả Thành viên và Nhiếp ảnh gia đều phải đồng ý với nội dung của Hợp đồng Chụp Ảnh (ngoại trừ các chi tiết cụ thể như lịch trình, thời gian, địa điểm, nội dung chụp ảnh và các chi tiết khác của Dịch vụ) trước khi yêu cầu hoặc nhận dịch vụ chụp ảnh thông qua Dịch vụ của Potonow. Nếu Thành viên yêu cầu dịch vụ chụp ảnh thông qua Potonow và Nhiếp ảnh gia chấp nhận, thì sẽ coi như đã ký kết Hợp đồng Chụp Ảnh giữa Thành viên và Thành viên nhiếp ảnh gia theo quy định trong Thỏa thuận này. Potonow có quyền thay đổi các điều khoản của Hợp đồng Chụp Ảnh theo quyền hạn của mình, và Thành viên phải đồng ý với điều đó. Các thay đổi này được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng Chụp Ảnh được ký sau khi chúng được công bố trên Dịch vụ của Potonow.
  4. Potonow sẽ tính phí trung gian khi tiến hành việc kết nối giữa Thành viên và Nhiếp ảnh gia. Potonow có thể tính phí trung gian cùng với các khoản phí khác theo quy định và sau đó gửi hóa đơn cho Thành viên. Sau khi trừ đi phí trung gian được quy định của Thỏa thuận này, Potonow sẽ thanh toán số tiền còn lại (gọi là "Phí chụp hình") cho Nhiếp ảnh gia. Potonow coi việc thanh toán cho Nhiếp ảnh gia là việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán Phí chụp hình. Nhiếp ảnh gia khi đăng ký thông tin nhận Phí chụp hình với Potonow cần cung cấp số tài khoản với chủ sở hữu là chính Nhiếp ảnh gia.
  5. Potonow có thể thay đổi, đình chỉ hoặc bãi bỏ nội dung của Dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc có sự đồng ý của Người dùng và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người dùng.
  6. Nếu Potonow thấy cần thiết, Potonow có thể sử dụng thông tin do Người dùng cung cấp (bao gồm tài liệu hình ảnh hoặc tài liệu văn bản) mà không cần thông báo trước hoặc có sự đồng ý của Người dùng và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người dùng. Thông tin có thể bị xóa hoặc thay đổi.
  7. Tất cả tài liệu trên Potonow (bao gồm tài liệu hình ảnh và tài liệu văn bản) thuộc về Potonow hoặc chủ sở hữu của những tài liệu đó và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ bao gồm luật bản quyền. Việc sử dụng trái phép những thứ này mà không có sự cho phép thích hợp đều bị pháp luật nghiêm cấm.
 2. Các vấn đề bị cấm khi sử dụng Dịch vụ

   Khi sử dụng Dịch vụ này, Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
  1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, quyền chân dung, quyền riêng tư, danh tiếng và các quyền hoặc lợi ích khác của Potonow, nhân viên của Potonow, Thành viên của Potonow, Nhiếp ảnh gia, v.v.
  2. Nhập thông tin sai lệch hoặc sai sót trong quá trình đăng ký thành viên hoặc quá trình đăng ký hồ sơ cá nhân trong Dịch vụ này.
  3. Can thiệp vào hoạt động của Potonow thông qua các hành vi bất hợp pháp hoặc hành vi gây phiền toái qua Internet như mạo danh, virus, v.v.
  4. Thực hiện các hành vi gây phiền toái như phỉ báng, quấy rối, và đe dọa đối với Potonow, nhân viên của Potonow hoặc bên thứ ba bao gồm các Thành viên khác.
  5. Các hành vi khác mà Potonow cho là không phù hợp.
 3. Đăng ký thành viên

  1. Để sử dụng Dịch vụ, Người dùng phải đồng ý với các điều khoản và đăng ký làm thành viên.
  2. Potonow có thể từ chối hoặc hủy đăng ký nếu Người dùng đã đăng ký hoặc hoàn tất đăng ký thành viên thuộc bất kỳ mục nào sau đây, Potonow không chịu trách nhiệm về việc này. Xin lưu ý rằng Potonow không có nghĩa vụ phải giải thích lý do từ chối hoặc hủy bỏ cho Người dùng và Người dùng không được phản đối việc này.
   1. Nếu Potonow xác định rằng có nguy cơ vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
   2. Nếu có bất kỳ sự sai lệch, sai sót hoặc thiếu sót nào trong tất cả hoặc một phần thông tin được cung cấp cho Potonow.
   3. Trong các trường hợp khác mà Potonow xác định rằng việc đăng ký là không phù hợp.
  3. Khi đăng ký làm thành viên, Người dùng được yêu cầu nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký. Thành viên phải quản lý chặt chẽ địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký, không được tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  4. Potonow sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng do bên thứ ba sử dụng địa chỉ e-mail hoặc mật khẩu đã đăng ký, bất kể Người dùng có lỗi hay không.
  5. Thành viên phải thông báo kịp thời cho Potonow về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, v.v. đã được đăng ký với Potonow.
  6. Potonow sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào gây ra cho Thành viên do không thông báo những thay đổi được nêu trong đoạn trước.
 4. Quy định về thông tin cá nhân

   Potonow sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp dựa trên Chính sách bảo mật của Potonow và Người dùng đồng ý rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được xử lý dựa trên Chính sách bảo mật của Potonow. Ngoài ra, để liên hệ với Người dùng về dịch vụ chụp ảnh, Người dùng đồng ý rằng tên và thông tin liên hệ (bao gồm địa chỉ e-mail) của Người dùng và Nhiếp ảnh gia sẽ được trao đổi giữa hai bên.
 5. Hợp đồng chụp và giao ảnh

  1. Thông tin chi tiết về dịch vụ chụp ảnh như ngày, giờ, địa điểm và nội dung chụp ảnh (bao gồm mọi thay đổi sau đó) sẽ được quyết định giữa Người dùng và Nhiếp ảnh gia.
  2. Sau khi các chi tiết về dịch vụ chụp ảnh được mô tả trong đoạn trước đã được hoàn thiện, Người dùng sẽ, theo quyết định và trách nhiệm của riêng mình, chọn một Nhiếp ảnh gia để đăng ký dịch vụ chụp ảnh thông qua Potonow. Khi Nhiếp ảnh gia được chọn chấp nhận theo cách thức quy định, Hợp đồng Nhiếp ảnh sẽ được coi là đã được thiết lập giữa Thành viên Người dùng và Thành viên Nhiếp ảnh gia. Ở thời điểm này, Người dùng cần đặt cọc 20% giá trị buổi chụp. Số tiền còn lại Người dùng được yêu cầu thanh toán ngay sau khi buổi chụp hoàn thành.
  3. Nếu các chi tiết của Dịch vụ như ngày, giờ, địa điểm, nội dung chụp, v.v. (sau đây gọi là "Chi tiết dịch vụ chụp ảnh") được thay đổi sau khi Hợp đồng chụp ảnh được thiết lập, Người dùng phải thông báo cho Nhiếp ảnh gia trước ít nhất 48h tính từ thời điểm chụp trong Hợp đồng.
  4. Người dùng chỉ được quyền thay đổi 1 lần trước ít nhất 48h tính từ thời điểm chụp trong Hợp đồng. Nếu thay đổi sau thời điểm này, Nhiếp ảnh gia có quyền từ chối thay đổi, Người dùng sẽ không được hoàn cọc.
  5. Nếu có thay đổi về thời gian chụp, thời gian chụp sau khi thay đổi không được quá 30 ngày so với thời gian chụp ban đầu.
  6. Người dùng và Nhiếp ảnh gia được yêu cầu nhanh chóng phản hồi về các thông tin liên quan đến buổi chụp.
  7. Việc giao ảnh, kiểm tra nghiệm thu và nhận ảnh đã chụp dựa trên Hợp đồng chụp ảnh này sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày chụp. Ảnh gốc sẽ được bàn giao toàn bộ cho Người dùng. Đối với ảnh chỉnh sửa, Người dùng được quyền yêu cầu sửa 1 lần trong 3 ngày tính từ thời điểm bàn giao. Sau 3 ngày, Nhiếp ảnh gia có quyền từ chối chỉnh sửa.
  8. Ngoài ra, Người dùng chỉ có thể báo cáo trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm bàn giao nếu có bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi vật lý nào trong dữ liệu của chính tài liệu được chụp ảnh đó. Tuy nhiên, biện pháp khắc phục cho những khiếm khuyết hoặc trục trặc đó sẽ là việc sửa chữa hoặc thay thế dữ liệu của Nhiếp ảnh gia. Các khiếu nại liên quan đến chất lượng ảnh, chẳng hạn như góc, độ phơi sáng, bố cục, v.v., sẽ không được chấp nhận.
  9. Người dùng đồng ý rằng bản quyền và các quyền khác đối với tài liệu đã chụp thuộc về Nhiếp ảnh gia ngay cả sau khi bàn giao và các quyền đó không được chuyển giao cho Người dùng. Người dùng chỉ được cấp quyền sử dụng trong phạm vi quy định trong Hợp đồng Chụp Ảnh này và không được phép sử dụng các tài liệu chụp ảnh ngoài phạm vi được phép, chẳng hạn như sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Tuy nhiên, điều khoản cho các trường hợp đặc biệt có thể được thỏa thuận riêng giữa Người dùng, Nhiếp ảnh gia và Potonow.
  10. Người dùng đồng ý không đưa ra yêu cầu quá đáng hoặc vô lý đối với Nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh và tuân thủ các quy tắc do bên thứ ba liên quan đến chụp ảnh thiết lập, chẳng hạn như địa điểm chụp.
  11. Ngoài các khoản phí quy định tại Mục 2 của Điều khoản này, Người dùng phải chịu mọi chi phí phát sinh khi thực hiện dịch vụ chụp ảnh (chi phí đi lại, đạo cụ, v.v.).
  12. Người dùng có thể đăng đánh giá trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành dịch vụ chụp ảnh. Tuy nhiên, Người dùng bị cấm đăng những đánh giá bất hợp pháp, trái với trật tự và đạo đức công cộng, nội dung sai lệch hoặc nội dung khác mà Potonow cho là không phù hợp (nội dung bôi nhọ danh tiếng, nội dung khuyến khích hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp về mặt đạo đức, v.v.). Người dùng đồng ý trước rằng nếu bài đánh giá chứa nội dung mà Potonow cho là không phù hợp thì Potonow có thể tùy ý xóa nội dung đó. Ngoài ra, Potonow có thể tự do xử lý và sử dụng các đánh giá đã đăng (bao gồm ảnh chụp trong đánh giá) liên quan đến Dịch vụ này và Người dùng.
 6. Chính sách huỷ

  1. Nếu Người dùng muốn thay đổi ngày, giờ, địa điểm, v.v. của buổi chụp ảnh sau khi được xác nhận, Người dùng phải tham khảo ý kiến ​​của Nhiếp ảnh gia và thay đổi, làm lại hoặc hủy Hợp đồng theo cách thức quy định. Nếu Người dùng yêu cầu nhiều thay đổi, Potonow có thể tùy ý hủy dịch vụ chụp ảnh để thuận tiện cho Người dùng.
  2. Việc hủy vì sự thuận tiện Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy do ốm đau hoặc bệnh tật của các thành viên trong gia đình, v.v.) có thể được Người dùng thực hiện bằng cách gửi yêu cầu hủy tới Potonow với các điều kiện sau, phí hủy sẽ được tính tùy theo thời điểm yêu cầu được gửi.
   1. Nếu Người dùng huỷ trước ít nhất 120h tính từ thời điểm buổi chụp diễn ra thì Người dùng sẽ được hoàn 100% tiền cọc. Nếu huỷ sau thời điểm này, Người dùng sẽ không được hoàn cọc.
   2. Tiền cọc sẽ được hoàn về tài khoản của Người dùng trong 15 ngày làm việc.
  3. Người dùng sẽ được toàn bộ tiền cọc nếu yêu cầu huỷ đến từ phía Nhiếp ảnh gia. Nếu Người dùng vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện buổi chụp, Potonow sẽ tìm Nhiếp ảnh gia thay thế phù hợp để đảm bảo quyền lợi Người dùng.
 7. Về Nhiếp ảnh gia

  1. Nhiếp ảnh gia sẽ thực hiện dịch vụ chụp ảnh dựa trên các Điều khoản này và Hợp đồng Chụp Ảnh, đồng thời bàn giao các tài liệu đã chụp trong vòng 7 ngày kể từ ngày chụp ảnh. Nếu Nhiếp ảnh gia không bàn giao trong thời hạn, Potonow có quyền không thực hiện trả phí đối với Nhiếp ảnh gia.
  2. Nhiếp ảnh gia đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Hợp đồng Nhiếp ảnh sau khi đảm bảo rằng mình có tư cách và thẩm quyền hợp pháp và đầy đủ để thực hiện các nghĩa vụ của Nhiếp ảnh gia như được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và Hợp đồng Nhiếp ảnh. Ngoài ra, khi chụp ảnh bằng Drone, nếu cần phải xin giấy phép chụp ảnh và sự cho phép dựa trên luật pháp và quy định, gửi thông báo hoặc thực hiện các thủ tục khác, Nhiếp ảnh gia phải tự chịu rủi ro khi thực hiện các thủ tục này.
  3. Nhiếp ảnh gia hoàn toàn sở hữu bản quyền đối với những bức ảnh được chụp theo các Điều khoản này và đảm bảo rằng việc Người dùng và Potonow sử dụng những bức ảnh đó sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba.
  4. Nhiếp ảnh gia phải cung cấp hồ sơ cá nhân, ảnh đã chụp và thông tin khác trên Trang cá nhân về Nhiếp ảnh gia (sau đây gọi là "Trang cá nhân") cho Người dùng và bên thứ ba, có thể được công khai ra công chúng. Tuy nhiên, Nhiếp ảnh gia không được đăng bất kỳ nội dung bất hợp pháp, trái với trật tự và đạo đức công cộng, sai trái hoặc không phù hợp nào khác trên trang cá nhân. Nhiếp ảnh gia thừa nhận rằng Potonow có thể sử dụng và xử lý thông tin được công bố, cả bên trong và bên ngoài Dịch vụ, nhằm mục đích giới thiệu và quảng cáo Potonow và Dịch vụ, v.v.
  5. Nhiếp ảnh gia đồng ý cung cấp dịch vụ chụp ảnh một cách thiện chí và đáp ứng một cách thiện chí các yêu cầu của Người dùng. Dựa trên Điều 5 của Điều khoản sử dụng này, nếu Người dùng khiếu nại theo cách quy định trong vòng hai tuần kể từ khi tải lên tài liệu được chụp, Nhiếp ảnh gia có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết như sửa chữa hoặc thay thế khiếm khuyết hoặc lỗi. Nhiếp ảnh gia có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu (bao gồm cả bản sao lưu) ảnh của mình 30 ngày sau ngày chụp ảnh.
  6. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm đối với Nhiếp ảnh gia.
   1. Khai báo sai sự thật hoặc đăng nội dung sai sự thật khi đăng ký, trên trang cá nhân của dịch vụ này, v.v. (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ảnh không phải do Nhiếp ảnh gia chụp, v.v.)
   2. Bất kể Hợp đồng chụp ảnh được thiết lập vào thời điểm nào, việc hủy Dịch vụ đã được xác nhận mà không có lý do chính đáng sau khi chấp nhận Dịch vụ phải tuân theo thỏa thuận này, bất kể lý do là gì. Phí phạt sẽ được áp dụng cho từng trường hợp do Potonow quyết định.
   3. Tính thêm chi phí ngoài Hợp đồng đối với Người dùng khi không có sự đồng ý của Potonow và Người dùng.
   4. Ký Hợp đồng phụ hoặc yêu cầu Người dùng làm việc với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Potonow và Người dùng.
   5. Ảnh được chụp sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp cho Người dùng là khách hàng và Potonow, Nhiếp ảnh gia không thể bán nó trên các nền tảng trung gian, cung cấp cho bên thứ ba hoặc tự mình sử dụng mà không được sự cho phép từ Người dùng là khách hàng.
   6. Hành vi gây rắc rối cho Người dùng, Potonow và các bên thứ ba khác.
   7. Hành vi xác định Người dùng đã đăng đánh giá hoặc hành vi liên hệ với Người dùng về đánh giá.
   8. Các hành vi khác mà Potonow cho là không phù hợp.
  7. Trong trường hợp bên thứ ba đưa ra khiếu nại về việc vi phạm quyền, phản đối, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến hành động của Nhiếp ảnh gia, tài liệu ảnh, thông tin được xuất bản, v.v. liên quan đến Hợp đồng Nhiếp ảnh, Nhiếp ảnh gia sẽ chịu mọi trách nhiệm. Potonow sẽ xử lý để đảm bảo việc này không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Potonow hoặc Người dùng của chúng tôi.
  8. Nếu đơn đăng ký, phản đối, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đó được đưa ra chống lại Potonow và Potonow phải chịu bất kỳ thiệt hại nào thì Nhiếp ảnh gia sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí mà Potonow phải gánh chịu, bao gồm cả phí luật sư.
  9. Nếu bên thứ ba nộp đơn khiếu nại về việc vi phạm quyền, phản đối, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Potonow về các hành động, tài liệu ảnh hoặc thông tin được công bố của Nhiếp ảnh gia, thông tin cá nhân của Nhiếp ảnh gia có thể được tiết lộ cho bên thứ ba đó.
  10. Potonow có toàn quyền huỷ đăng ký, xoá hoặc ẩn trang cá nhân của Nhiếp ảnh gia mà không cần báo trước.
  11. Trong trường hợp Người dùng huỷ sau thời gian quy định tại Mục 2, Điều 6, tiền cọc sẽ được chuyển cho Nhiếp ảnh gia.
 8. Cấm giao dịch trực tiếp/tuân thủ Hợp đồng Chụp Ảnh

  1. Người dùng và Nhiếp ảnh gia phải tuân thủ các Điều khoản này và Hợp đồng Chụp Ảnh.
  2. Tại Potonow, các hành vi sau đây được coi là giao dịch trực tiếp giữa các Thành viên và đều bị cấm.
   1. Hành vi trong đó Người dùng và Nhiếp ảnh gia liên hệ trực tiếp với nhau bằng các phương tiện khác không được sự đồng ý của Potonow
   2. Sau khi buổi chụp hoàn thành, Người dùng đề nghị Nhiếp ảnh gia làm việc với chính Người dùng hoặc một bên thứ ba không được sự đồng ý của Potonow.
  3. Các hành vi khác tương tự như hai mục trước.
  4. Nếu một Thành viên bị phát hiện vi phạm các quy định tại đoạn trước, Thành viên đó sẽ phải trả 10,000,000 VND (mười triệu Việt Nam Đồng) cho Potonow. Nếu số tiền thiệt hại mà Potonow gánh chịu vượt quá số tiền này, Thành viên cũng sẽ phải trả số tiền này.
 9. Biện pháp xử lý khi vi phạm

  1. Nếu Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này hoặc Hợp đồng Chụp Ảnh hoặc nếu Potonow xác định một cách hợp lý rằng có nguy cơ vi phạm như vậy, Potonow sẽ yêu cầu hình phạt dựa trên Điều khoản này, đình chỉ hoạt động Dịch vụ, hủy bỏ Hợp đồng chụp ảnh, đình chỉ buổi chụp, tịch thu một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, buộc rút lui, yêu cầu bồi thường thiệt hại (bao gồm cả phí luật sư), v.v.
  2. Ngay cả khi một phần hoặc toàn bộ phí chụp ảnh bị mất theo đoạn trước, Nhiếp ảnh gia vẫn sẽ cho phép Người dùng hoặc Potonow sử dụng ảnh đã được bàn giao trong phạm vi quy định trong các Điều khoản này và Hợp đồng Chụp Ảnh.
  3. Potonow không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào với bên thứ ba phát sinh liên quan đến việc Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia vi phạm các Điều khoản này hoặc Hợp đồng Chụp Ảnh. Người dùng và Nhiếp ảnh ảnh gia tự chịu rủi ro và đảm bảo rằng họ sẽ không gây ra bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại nào cho Potonow.
  4. Nếu khiếu nại pháp lý được nêu trong đoạn trước được đưa ra chống lại Potonow và Potonow phải chịu bất kỳ thiệt hại nào thì Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí mà Potonow phải gánh chịu, bao gồm cả phí luật sư.
  5. Nếu Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia vi phạm các Điều khoản này hoặc Hợp đồng Chụp Ảnh và Potonow thấy cần thiết, Potonow sẽ tiết lộ thông tin liên hệ của Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia cho bên thứ ba liên quan đến vi phạm.
  6. Nếu vi phạm các Điều khoản này hoặc Hợp đồng Chụp Ảnh được báo cho Potonow, Potonow sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp tốt nhất trong phạm vi hợp lý để khắc phục vi phạm và Potonow sẽ phản hồi theo quyết định riêng của Potonow.
  7. Nếu Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia vi phạm các Điều khoản này hoặc Hợp đồng Chụp Ảnh, Người dùng hoặc Nhiếp ảnh gia sẽ phải trả khoản phạt 1,000,000VND (một triệu Việt Nam Đồng) cho Potonow cho mỗi lần vi phạm. Tuy nhiên, nếu số tiền thiệt hại mà Potonow phải gánh chịu vượt quá số tiền này, chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường số tiền vượt quá.
 10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Potonow không đảm bảo việc thiết lập Hợp đồng Chụp Ảnh thông qua Dịch vụ này.
  2. Potonow không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về chất lượng của Ảnh chụp.
  3. Trong Dịch vụ này, thông tin do các Thành viên đăng tải (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đã đăng, v.v.) do các Thành viên cung cấp tự chịu rủi ro và Potonow không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó.
  4. Chụp ảnh dựa trên Hợp đồng Chụp Ảnh là hợp đồng được ký kết giữa Người dùng và Nhiếp ảnh gia. Potonow không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin liên lạc nào trước buổi chụp, trong buổi chụp (bao gồm cả phương tiện di chuyển đến buổi chụp, v.v.) hoặc bất kỳ rắc rối nào sau buổi chụp.
  5. Potonow không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do lỗi hệ thống máy tính, hiển thị sai do chúng gây ra hoặc do môi trường liên quan đến máy tính gây ra.
  6. Potonow không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến tài liệu hoặc dữ liệu từ buổi chụp như hình ảnh và thông tin được gửi cho Potonow. Người dùng phải tạo và duy trì bản sao lưu dữ liệu đó của riêng mình.
  7. Potonow không đảm bảo rằng Dịch vụ, máy chủ, tài liệu hình ảnh như ảnh chụp và e-mail được gửi từ Dịch vụ không có virus hoặc các yếu tố có hại khác.
  8. Potonow không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào với Người dùng khác hoặc bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng chức năng đăng bài đánh giá trên Dịch vụ này hoặc bất kỳ thiệt hại nào liên quan.
  9. Dịch vụ này có thể bao gồm hợp tác với các dịch vụ bên ngoài, nhưng Người dùng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng các dịch vụ bên ngoài và Potonow sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho Người dùng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ bên ngoài. Do đó, khi sử dụng dịch vụ bên ngoài, Người dùng phải tuân thủ các điều khoản sử dụng, v.v. của dịch vụ bên ngoài.
 11. Bảo mật

  1. Các Thành viên sẽ xử lý thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, sau đây gọi là "Thông tin khách hàng, v.v.") liên quan đến Potonow, Người dùng và Nhiếp ảnh gia có được thông qua Dịch vụ này một cách bảo mật tuyệt đối.
  2. Thành viên không được sử dụng Thông tin khách hàng, v.v. trong khi sử dụng Dịch vụ này và thậm chí sau khi rút khỏi Dịch vụ này, trừ khi Potonow có sự đồng ý cụ thể với thỏa thuận này hoặc bằng văn bản riêng. Thành viên không được trích xuất Thông tin khách hàng từ Trang của tôi, v.v.
  3. Nhiếp ảnh gia phải tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ Thông tin khách hàng.
 12. Tạm dừng/Huỷ Dịch vụ

   Potonow có thể tạm dừng hoặc hủy hoạt động Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Thành viên nếu xảy ra một trong các sự kiện sau (Potonow sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải chịu do tạm dừng hoặc ngừng Dịch vụ vì những lý do này)
  1. Khi thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp các thiết bị cho Dịch vụ này.
  2. Trong trường hợp thiết bị của Dịch vụ này bị hỏng.
  3. Nếu Dịch vụ không thể được cung cấp do các trường hợp bất khả kháng như động đất, lũ lụt, sóng thần hoặc các thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, xáo trộn, bạo loạn, xáo trộn, tranh chấp, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố hoặc tai nạn không lường trước khác.
  4. Trong các trường hợp khác mà Potonow xác định rằng cần phải tạm dừng hoặc hủy Dịch vụ vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật.
 13. Chuyển nhượng kinh doanh

   Nếu Potonow chuyển giao hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ này cho một Công ty khác thì các quyền và nghĩa vụ dựa trên các Điều khoản này, thông tin về Người dùng và Nhiếp ảnh gia cũng như thông tin khách hàng khác sẽ được chuyển giao cùng với việc chuyển giao doanh nghiệp. Người dùng và Nhiếp ảnh gia phải đồng ý trước với việc chuyển nhượng đó trong phần này. Xin lưu ý rằng việc chuyển nhượng doanh nghiệp được chỉ định trong phần này không chỉ bao gồm chuyển nhượng kinh doanh thông thường mà còn bao gồm cả việc chia tách công ty và các trường hợp chuyển giao kinh doanh khác.
 14. Tham vấn

   Nếu có bất kỳ nghi ngờ, tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh với các bên liên quan đến Dịch vụ hay các Thành viên, Potonow sẽ luôn tham khảo ý kiến ​​một cách thiện chí và cố gắng giải quyết chúng.